طرح کلی اندیشه تمدن ساز

مشخصات کتاب

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی رمضان المبارک ‎۱۳۵۳ شمسی
گردآوری و تنظیم: مرکز صهبا
موضوع: اسلام – عقاید – جنبه‌های قرآنی
ناشر: موسسه فرهنگی ایمان جهادی
تعداد صفحات: ۶۷۰ صفحه
سال نشر: ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم
مرامنامه مربیان طرح اندیشۀ تمدن ساز(اساتید دانشگاه آزاد کل کشور)
مربیان طرح اندیشۀ تمدن ساز، جمعی از فضلای حوزه هستند که نقش هدایت گروههای مباحثاتی استادان دانشگاه آزاد اسلامی را عهده دار هستند.با توجه به اینکه غیر از عنصر «مربی»، دو عنصر دیگر یعنی«مباحثه »و «گروه محوری »جزو مقومات طرح میباشند، لازم است مربیان محترم نسبت به تحکیم دو عنصر دیگر اهتمام داشته باشند.توصیههای برای مربیان:
1.حضور مربی، تأثیر شگرفی در اثربخشی کار تیمی دارد. این حضورباعث میشود که اساتید دانشگاه هم در حین مطالعه و هم در هنگاممباحثه با دقت ایفای نقش نمایند. (جدیتبخشی به اعضا)
2.اکیدا از مربیان محترم درخواستمیشود که از تدریس اجتناب فرمایندوبهاساتید دانشگاهفرصت دهندخودشان مطالب را با مباحثه فهم نمایند.از این رو ممکن است که مربی در یک جلسه هیچ مطلبی نگوید و تنها بهتشویق اعضا اکتفا نمایند.
3.شایسته است مربی در پایان جلسه اول، با هدف انگیزه بخشی و شوق آفرینی در اساتید درباره مسئله محوری و نگاه کاربردی کتاب،نکاتی رامتذکرگردد.
4.مربی روش استدلال را به اساتید آموزش میدهد. اساتیددانشگاه غالبا بدلیل عدم آشنایی باعلم منطق، استدلالهای کتاب رادر قالب منطقی صورت بندی نمیکنند و گاه صغری و کبری و یا نتیجه را جابجا ارائه میدهند. مناسب است مربی بدون آنکه اعضاءرا درگیراشکال قیاس نماید،از اساتید بخواهد که براهین کتاب را دقیق ارائه دهند.
5.انتظار میرود مربیاندر انتهای جلسه نکاتی را تیتر وار درباره مباحثهبیان نمایند؛ مثلا در باب فواید مباحثه(تقویت یادگیری، ماندگاری دانش، تعمیق اندوخته ها، تقویت قدرت بیان و فن سخنوری، فراگیری فن مذاکره، خضوع علمی )یادربارهاصول و ضوابط مباحثه (تقدم مطالعه برمباحثه، تفکیک مطالب اهم از مهم، مهارت خلاصهگویی،نظم در زمان مباحثه)نکاتی را بیان کنند.
6.با لحاظ اینکه اعضای گروه همگی در جایگاه استادیدانشگاه ایفای نقش میکنند، مربیان محترم مراقب باشند که شأن علمیاساتید مراعات شود و با ادبیات استاد ـ شاگردی با اعضاء تعامل نکنند.بخصوص که مربیان محترم سعی کنند خود را با زمان مباحثه که اعضاء بر سر آن توافق کردهاند، هماهنگ فرمایند.
7.تعداد عضو هر گروه،3الی 5نفر میباشند واعضاء یک نفر را از میان خودشان بعنوان دبیر گروه انتخاب میکنند. اداره جلسات و تقسیم کار و تنظیم زمان مباحثهاز اختیارات دبیر گروهمی-باشد. دبیر گروه، هماهنگی کلی را با مربی انجام میدهد. شایسته است که مربیان، غیبتاعضاء را پیگیر شوند و ثبت و ضبط لازم را از دبیر گروه درخواست نماید.
8.راهبرد طرح، اکتفا به لایۀ اول مباحث میباشد. با توجه به اینکه مباحث کتاب نوعا ظرفیت زیادی برای گفتگو و کنکاش دارند، مربیان محترم سعی کنند که اعضاء در همان حدکتاب به مباحثه اکتفا کنند و فرصت محدود مباحثه را به لایۀ اول مباحث اختصاص دهند.
9.نظارت بر اجرای دقیق مباحثه ها یکی از وظایف مربیان است. مربیان تلاش کنند که اولا جلسات مباحثه هر هفته برگزار شود. ثانیا در هر جلسه، همه اعضاءدر مباحثه مشارکت کنند واینگونه نباشد که تنها برخی افراد مطالب را ارائهکنند.ثالثا زمان مباحثه،حداکثر در یک ساعت به اتمام برسد.
10.ریل گذاری در جلسات اول بسیار اهمیت دارد. مربیان محترم با انگیزه بخشی مداوم،اعضاء را برای همراهی تا پایان دوره (28جلسه)آماده کنند.اموری همچون حضور به موقع اعضاء ،مراعات وقت تعیین شده برای مباحثه، مطالعه کل حجم تعیین شده،پرهیز از طرح مباحث غیر مرتبط و احترام به دیگران،بخشی از این ریلگذاری محسوب میشوند.نمونهای از یک جلسه مباحثه:چهار نفر از اساتید رشتههای فنی مهندسی در دانشگاه آزاد بجنورد یک گروه تشکیل دادهاند و به احترام یکیازشهدای نامآور خراسان، گروهشان را«شهید برونسی »نامنهادهاند.آنها از میان خود آقای دکتر خراسانیرا که منظم و با نشاط است، بعنوان دبیر گروه انتخاب کردند. مربی این گروه حجت الاسلام یوسفی (مسئول نهاد دانشگاه آزاد خراسان شمالی) است. گروه شهید برونسی، برای راحتی بیشتر،زمان مباحثه را شنبهها ساعت 4تا 5عصر قرار دادهاند تا بتوانند از تعطیلی روز جمعه استفاده کنند و مطالعه هفتگی خود(یکساعت در هفته)رادر این روز انجام دهند.همه اعضاء،حجم جلسه اول(16صفحه) را تا قبل از روز شبنه مطالعه کرده و رأس ساعت 4عصر روز شنبه در منزلشان به شکل مجازی جلسه مباحثه خود را با حضور مربی برگزار میکنند. در ابتدای جلسه، دبیر گروه، ضمن تشکر از اعضاء، از آنها درخواست میکند که هر کدام سهم خود را حداکثر در یک ربع ارائه دهند که مباحثه راس ساعت تمام شود. دبیر گروه16صفحه مباحثه را تقسیم میکند و هر نفر چهار صفحه را ارائه میدهند.در پایانجلسه،مربی گروه از کیفیت مباحثه و نظم جلسه اعلام رضایت کرده و از اعضا بابت ارئه دقیق مباحث تشکر میکند.وی همچنین به مدت پنج دقیقه،دو نکته را درباره مباحث جذاب کتاب«طرح کلی»بیانمیکند و از اعضاء میخواهد با همین انگیزه و پشتکار تا پایان دوره که حدود 28جلسه است،در کنار هم بمانند. در پایان جلسه، دبیر گروه، فایل پی.دی.اف جلسه دوم را برای اعضاء میفرستدو از اعضاءمیخواهد که شنبه هفته بعد،رأس ساعت مقرر برای مباحثه حضور یابند.گروه شهید برونسی از ابتدای دوره با هم قرار گذاشتهاندکه هیچ کدام،گروه را تا آخر دوره ترک نکن

مرامنامه مربیان

 

جهت ثبت نام کلیک نمایید

 

 

 

کلمات کلیدی